Καταστατικό ΚΕΣΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 και 4, 29 παρ. 1 και 2 και 59 του Ν. 590/77 «περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Β. Τον Κανονισμό συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας Εκκλησιαστικής Υπηρεσίας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» (ΦΕΚ 145Α/1999).

Γ. Την ανάγκη προσαρμογής της λειτουργίας και νομικής μορφής του ως άνω Εκκλησιαστικού οργανισμού ως Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με νομική προσωπικότητα, προκειμένου να συνεχίσει να στηρίζει με τον καλύτερο τρόπο, όπως μέχρι σήμερα, την οικογένεια, ως στοιχείο ταυτότητας του έθνους και ιστό της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και ως πρότυπο κοινότητας για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλής, καταγωγής, εθνικότητας, γλώσσας ή θρησκείας.

Δ. ….

Ε. ….

Αποφασίζει

Την υποβολή πρότασης προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, διά του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Αρχιεπισκοπής,  για την τροποποίηση του Κανονισμού συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της Εκκλησιαστικής Υπηρεσίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» και μετατροπή της σε Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με νομική προσωπικότητα, ο Οργανισμός του οποίου προτείνεται να έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ..Σ.Ο.) ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ»

                                          Άρθρο 1ο 

                                        Σύσταση – επωνυμία – έδρα 

Η συσταθείσα από 11-3-1999 Εκκλησιαστική Υπηρεσία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» μετατρέπεται σε Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατ’ άρθρ. 1 παρ. 4, σε συνδ. με 29 και 59 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» και την επωνυμία: «Κέντρο Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών – Εκκλησιαστικό Ίδρυμα». Προαιρετική δε συντομογραφία-διακριτικός τίτλος ΚΕ..Σ.Ο., ενώ για τις διεθνείς σχέσεις θα χρησιμοποιείται η επωνυμία και στα αγγλικά ως «Family Support Centre, Foundation of Holy Archdiocese of Athens».

Έδρα του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος ορίζεται η Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 95. Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Οργανισμού.

 

 

                                                  Άρθρο 2ο 

                                                  Σκοποί και μέσα επίτευξης

Κύριος σκοπός του Ιδρύματος είναι η προστασία και ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας, με επιπλέον μέριμνα για την προστασία και συμπαράσταση και σε μονογονεϊκές οικογένειες, άγαμες μητέρες, τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους, γονείς -ανεξαρτήτως φύλου- που έχουν αναλάβει και ασκούν μόνοι τους τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους, η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας -σωματικής και ψυχολογικής- στη δημόσια ή ιδιωτική σφαίρα του ατόμου, ιδίως εκείνης που στρέφεται σε βάρος ανυπεράσπιστων θυμάτων που στερούνται προστασίας, είτε εντός της οικογένειας είτε εκτός αυτής και ειδικά η πρόληψη και αντιμετώπιση με όλα τα νόμιμα μέσα του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική ή και οικονομική εκμετάλλευση, η προστασία ανηλίκων σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού UNCRC, η ενίσχυση του θεσμού των αναδόχων οικογενειών και της υιοθεσίας και γενικά η ενίσχυση της ηθικής, αλλά και υλικής συμπαράστασης που προσφέρει η οικογένεια στον άνθρωπο, με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής του και την κοινωνία με το Θεό.

Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ορίζονται ιδιαίτερα η ίδρυση σταθμών συμβουλευτικής για την οικογένεια, σχολών γονέων, ξενώνων άγαμων μητέρων και των παιδιών τους, ξενώνων προστασίας ανυπεράσπιστων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική ή και οικονομική εκμετάλλευση, των ευαίσθητων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και η έκδοση εντύπων με περιεχόμενο σχετικό με τους ως άνω σκοπούς.

Για την επίτευξη των ίδιων ως άνω σκοπών το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα δύναται να συνεργάζεται με φορείς, οργανώσεις και υπηρεσίες, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή και αλλοδαπής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, της Εκκλησίας της Ελλάδος ή και άλλων Εκκλησιών και ομολογιών, της Ελληνικής Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την UNESCO (ΟΥΝΕΣΚΟ) και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, να συμμετέχει σε δίκτυα προστασίας μαζί με άλλους φορείς και να αναλαμβάνει-διοργανώνει-εκπονεί ή συμμετέχει σε προγράμματα σχετικά με τους ως άνω σκοπούς αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ιδίως δε να συμμετέχει σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με σκοπό την ένταξη στην κοινωνική ζωή και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού-προνοιακού χαρακτήρα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες της συλλογικότητας, να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με έναν ή περισσότερους από όλους τους ανωτέρω φορείς για την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών του και να αναλαμβάνει ως δικαιούχος και φορές υλοποίησης μία ή περισσότερες Πράξεις, δράσεις ή παρεμβάσεις του Ν. 3614/2007 και επίσης να συμμετέχει σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις  του άρθρ. 18 του Ν. 4019/2011, μαζί με άλλους φορείς, για την υλοποίηση αυτών των δράσεων και παρεμβάσεων, σχετικών με τις δραστηριότητές του και τους σκοπούς του. Δύναται επίσης το Ίδρυμα να συνεργάζεται με τις Ενορίες της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στα πλαίσια άσκησης του ποιμαντικού τους έργου, ενθαρρύνοντας και ενισχύοντας με παροχή τεχνογνωσίας τη δημιουργία και λειτουργία Ενοριακών Κέντρων Στήριξης Οικογένειας, ως δραστηριότητας του νομικού προσώπου του Ενοριακού Ναού.

 

 

                                                Άρθρο 3ο

                                              Διοίκηση του Ιδρύματος 

Το Ίδρυμα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο οποίος ορίζει με πράξη του τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και τον νόμιμο αναπληρωτή του για την περίπτωση πρόσκαιρου κωλύματός του, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη.

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του τον Γραμματέα και τον Ταμία.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός του Προέδρου, είναι τριετής, το δε αξίωμά τους τιμητικό και άμισθο. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης μελών του Δ.Σ., εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.

Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μία φορά το μήνα και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και βρίσκεται σε απαρτία, παρισταμένου του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και επιπλέον δύο τουλάχιστον μελών του.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου (ή του προεδρεύοντος). Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Διευθυντής του Κέντρου.

Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα για περισσότερες από δύο συνεχείς συνεδριάσεις, το γεγονός αυτό δύναται να θεωρηθεί σπουδαίος λόγος για την αντικατάστασή του, με πράξη του Προέδρου.

 

                                    Άρθρο 4ο

                          Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος, μεριμνά για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων του και την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και τμημάτων του.

Ειδικότερα:

Αποφασίζει για την πρόσκτηση, διοίκηση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του και των εισοδημάτων που διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών του, την αποδοχή κληρονομιών, δωρεών (κλπ.), την έγερση αγωγών και διεξαγωγή δικών, δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού, παραίτηση από ένδικα μέσα (κλπ.).

Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος τους οποίους υποβάλλει στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για έγκριση και στη συνέχεια δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Καθορίζει τις αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου θέσεις, αποφασίζει για την πρόσληψη και απόλυση τυχόν έμμισθου προσωπικού, για τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τις αποδοχές, καθώς και για συναφή ζητήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Προβαίνει στη δημιουργία επί μέρους υπηρεσιών και ρυθμίζει τις σχέσεις τους με τα λειτουργούντα τμήματα.

 

 

                                    Άρθρο 5ο 

                      Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτου.:

α) εκπροσωπεί το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα στις προς τα έξω σχέσεις, ενώπιον κάθε Αρχής, των Δικαστηρίων, Οργανισμών και Τραπεζών, και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, β) εντέλλεται την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης γίνεται για λογαριασμό του Ιδρύματος, γ) συγκαλεί το Δ.Σ. τακτικώς ή έκτακτα, καταρτίζει με τη συνδρομή του Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των θεμάτων, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, υπογράφει κάθε έγγραφο του Δ.Σ. και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή πρόσκαιρου κωλύματός του αναπληρώνει στην εκτέλεση των καθηκόντων του ο οριζόμενος από αυτόν νόμιμος αναπληρωτής του-προεδρεύων, ο οποίος υπογράφει αντί αυτού, έχοντας τα ως άνω καθήκοντα και αρμοδιότητες. 

 

 

                                  Άρθρο 6ο 

                             Καθήκοντα Γραμματέα και Ταμία

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.: α) επιμελείται της σύνταξης των πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων του Δ.Σ., τηρώντας το σχετικό βιβλίο και αρχείο, β) τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, γ) διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, δ) φυλάσσει τα έγγραφα και τη σφραγίδα του Ιδρύματος.

Ο Ταμίας του Δ.Σ.: α) συνυπογράφει μετά του Προέδρου ή του νομιμου αναπληρωτή αυτου κάθε ένταλμα , β) ενεργεί όλες τις εισπράξεις που αφορούν το Ίδρυμα εκδίδοντας διπλότυπες θεωρημένες αποδείξεις τις οποίες υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, γ) ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εκδιδόμενα εντάλματα, δ) τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Ιδρύματος, ε) καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι του Εκλησιαστικού Ιδρύματος τα εισπραττόμενα έσοδα, στ) προβαίνει σε αναλήψεις καταθέσεων κατόπιν εγγράφου εντολής του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, μετά από απόφαση του Δ.Σ., ζ) επιμελείται της κατάρτισης του προϋπολογισμού και απολογισμού, τους οποίους υποβάλλει στο Δ.Σ.

 

                                      Άρθρο 7ο 

                      Διεύθυνση και οργάνωση του έργου σε Τμήματα

 

Για την πληρέστερη λειτουργία του Κέντρου θεσπίζεται θέση Διευθυντή, κατηγορίας Π.Ε., τον οποίο ορίζει με πράξη του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Ο Διευθυντής έχει τη μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου.

Εποπτεύει, συντονίζει και προτείνει τη λειτουργία των Τμημάτων του Κέντρου, συνεργάζεται με τους εθελοντές και το προσωπικό, εισηγείται στο Δ.Σ. και επιμελείται για την ίδρυση και λειτουργία ξενώνων προστασίας, τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, επιμορφώσεων και λοιπών σχετικών δραστηριοτήτων, τη συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις της ημεδαπής ή και αλλοδαπής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, δίκτυα προστασίας, την ανάληψη ή και εκπόνηση προγραμμάτων σχετικών με τους ως άνω σκοπούς αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Κέντρου προβλέπεται η σύσταση Τμημάτων και συγκεκριμένα τα εξής Τμήματα:

  1. Συμβουλευτικής της οικογένειας (κοινωνικές υπηρεσίες, ψυχολογική στήριξη, νομική συμβουλευτική στήριξη, ιατροφαρμαυετική παραπομπή).
  2. Προστασίας της άγαμης μητέρας, γονέων -ανεξαρτήτως φύλου- που έχουν αναλάβει νόμιμα και ασκούν μόνοι τους τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους και παιδιών γεννημένων χωρίς γάμο των γονέων τους.
  3. Προστασίας και συμπαράστασης θυμάτων κακοποίησης και εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική ή και οικονομική εκμετάλλευση και όλων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να συσταθεί και ενεργοποιηθεί και κάθε άλλο τμήμα, το οποίο θα κριθεί χρήσιμο.

Σε κάθε τμήμα ορίζεται από το Δ.Σ. ένας Επιμελητής ο οποίος συνεργάζεται με τον Διευθυντή, έχοντας την ευθύνη της οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας του και τον εν γένει προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του, εισηγούμενος στον Διευθυντή τις ενέργειες που κρίνει αναγκαίες για τη λειτουργία του Κέντρου στον τομέα ευθύνης του και συνεργαζόμενος μαζί του για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.

 

 

                                Άρθρο 8ο 

                                Προσωπικό

Το Προσωπικό που τυχόν κριθεί αναγκαίο να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ίδρυμα, πλέον όσων προσφέρουν τη βοήθειά τους ως εθελοντές, θα προσλαμβάνεται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και με σύμφωνη γνώμη του Διευθυντού, σε συνεργασία με τον οποίο θα καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του και θα δύναται να περιλαμβάνονται σε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος θα τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Δ.Σ.

 

 

                                  Άρθρο 9ο 

                        Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία

Στο Ίδρυμα θα τηρούνται με μέριμνα του Γραμματέα: α) Πρωτόκολλο εγγράφων, β) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων του Δ.Σ., γ) Μητρώο-βιβλίο προσωπικού, δ) Μητρώο εθελοντών, και με μέριμνα του Ταμία τα εξής βιβλία και στοιχεία, θεωρημένα για κάθε νόμιμη χρήση από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ή την αρμόδια φορολογική ή άλλη Αρχή: ε) Βιβλίο Ταμείου, διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεως, εντάλματα πληρωμών, στ) Βιβλίο υλικού.

 

 

                               Άρθρο 10ο

                       Πόροι – περιουσία του Ιδρύματος

 Πόροι του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος είναι:

 

α) Επιχορηγήσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Ιερών Μονών, Ενοριών και άλλων εκκλησιαστικών νομικών προσώπων,  β) δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου, κληρονομίες, κληροδοσίες, κινητών και ακινήτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, γ) εισφορές κάθε είδους και σε χρήματα, ε) κρατικές ή ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και ενισχύσεις, ευεργετήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα, στ) επιχορηγήσεις από συνεργασίες με Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ζ) κάθε άλλο νόμιμο έσοδο, μη προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω, που υπηρετεί τους σκοπούς, η) η περιουσία -κινητή και ακίνητη- που ανήκει ήδη μέχρι σήμερα στο Κέντρο Στήριξης Οικογένειας ή έχει διατεθεί για τις ανάγκες και τους σκοπούς του, ως Υπηρεσίας της Αρχιεπισκοπής, η οποία περιέρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος στο κατά μετατροπή της Εκκλησιαστικό Ίδρυμα που συστήνεται με τον παρόντα Οργανισμό, καθώς και πάσα κινητή και ακίνητη περιουσία που θα αποκτηθεί εφεξής.

Οι ανωτέρω πόροι διατίθενται για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών του Ιδρύματος, ιδίως δε για την αντιμετώπιση των δαπανών συντηρήσεως και λειτουργίας των εν γένει εγκαταστάσεων, την προμήθεια του απαιτουμένου εξοπλισμού και αναγκαίων ειδών, την πληρωμή του τυχόν εμμίσθου η εκτάκτου προσωπικού και εν γένει για την κάλυψη κάθε δαπάνης που αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών του Κέντρου.

Το Ίδρυμα μπορεί να κηρύξει ευεργέτες, δωρητές, να απονείμει ευφήμους μνείες και άλλες τιμητικές διακρίσεις.

 

 

                                      Άρθρο 11ο

                            Τροποποίηση του Οργανισμού

Ο παρών Οργανισμός, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος και έγκριση αυτής υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τροποποιείται με απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατ’ άρθρ. 1 παρ. 4 και 29 παρ. 2 του Ν. 590/77 «περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

                                            Άρθρο 12ο 

                                           Διάλυση του Ιδρύματος

Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος, η οποία θα επέρχεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, μετά από πρόταση του Δ.Σ., έγκριση υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, εγκρινομένη από τη Δ.Ι.Σ., η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και κάθε δικαίωμα ή αξίωση αυτού, περιέρχεται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

 

 

                                       Άρθρο 13ο 

                                   Ισχύς του Οργανισμού

Ο παρών Οργανισμός συστάσεως, διοικήσεως και λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος ισχύει από τη δημοσίευσή του στο επίσημο Δελτίο «Εκκλησία» της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.