Διακήρυξη ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ταχ.Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 95 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας: 10677                                              

Πληροφορίες: 

Τηλ.: 2103811274                                    

Fax.: 2103811959

e-mail: [email protected]

 

ΚΕΣΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα,  07 Ιουλίου 2015

Αριθμ. Πρωτ. Απόφασης Διενέργειας Διαγωνισμού:68/7.7.2015 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

σίτισης αστέγων και ατόμων, που διαβιούν σε συνθήκες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης

 

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:  31.07.2015  

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:  31. 07.2015 

 

ΆΡΘΡΟ 1.  Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.   Του Π.Δ 715/1979

2.   Των άρθρων 1, 2, 11, 29, 35, 47 και 67 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/77).

3.   Του Κανονισμού του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κέντρο Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών-Εκκλησιαστικό Ίδρυμα» (ΦΕΚ Β197/2013).

4.   Του Πρακτικού με αριθμό 68/7.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου περί διενεργείας του παρόντος διαγωνισμού και συγκροτήσεως α) επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και β) επιτροπής εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών.

 

ΑΡΘΡΟ 2 – Αντικείμενο του διαγωνισμού

Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (KEΣO) – Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΑΑ), διενεργεί ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή διαφόρων ειδών τροφίμων. Η προμήθεια είναι περιοδική και ενεργείται στη διάρκεια ενός έτους (1) από την υπογραφή της σύμβασης κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, στο πλαίσιο της από 19/09/2014 Προγραμματικής Σύμβασης, που υπέγραψε το ΚΕΣΟ Εκκλησιαστικό Ίδρυμα  της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  Αθηνών (ΙΑΑ) με την επωνυμία «Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΕΣΟ) – Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων σίτισης αστέγων και ατόμων, που διαβιούν σε συνθήκες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Αναθέτουσα αρχή (Α.Α.) είναι το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία  «Κέντρο Στήριξης Οικογενείας(ΚΕΣΟ) –Εκκλησιαστικό Ίδρυμα  της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», εδρεύει στην οδό Ακαδημίας 95, 4ος όροφος, Τ.Κ. 110677, τηλ. 210-3811274, Fax, 210- 3811959.

 

ΆΡΘΡΟ 4.  Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού – προθεσμία υποβολής προσφορών Διάρκεια ισχύος Προσφορών 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31.07.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ στα γραφεία του Εκκλησιαστικού ιδρύματος, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 95 στην Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής που συστήθηκε με το άνω υπ’ αριθμ. 68 της 07/07/2015 Πρακτικό του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την  31/07/2015 και ώρα 10:00 π.μ. Γίνονται δεκτές οι προσφορές που είτε κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Α.Α στη διεύθυνση του άρθρου 3 της παρούσας, είτε αποστέλλονται στην Α.Α. με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη. Σε κάθε υποβληθείσα προσφορά δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζόμενους να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παραλαβή των προσφορών τους από την Α.Α., δεδομένου ότι αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στην Α.Α. μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα και όχι απλώς να έχουν ταχυδρομηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή.

2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 3 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της.

4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για ένα (1) έτος  από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

               

ΑΡΘΡΟ 6 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τα  προς προμήθεια είδη τροφίμων είναι τα  ακόλουθα:

 • Τέσσερις και μισός τόνοι (4.500 κιλά) νωπά κοτόπουλα.
 • Δέκα τόνοι (10.000 κιλά) φακή συσκευασμένη σε συσκευασίες των δύο (2) κιλών εκάστη, ήτοι 5.000 συσκευασίες φακής.
 • Τρεις χιλιάδες (3.000) λίτρα ελαιολάδου σε συσκευασίες του ενός λίτρου.
 • Τέσσερεις και μισός τόνοι (4.500 κιλά) ψιλή ζάχαρη σε συσκευασίες του ενός κιλού.
 • Τέσσερεις και μισός τόνοι (4.500 κιλά) ρύζι γλασέ συσκευασμένο σε συσκευασίες των δύο (2) κιλών εκάστη.
 • Δέκα χιλιάδες (10.000) κουτιά συμπυκνωμένου γάλακτος σε συσκευασίες με βάρος καθαρού περιεχομένου τετρακοσίων (400) γραμμαρίων του κιλού (0,4 κιλά).
 •  Δέκα χιλιάδες (10.000) κουτιά πάστα ντομάτας ή πελτέ σε συσκευασίες με βάρος καθαρού περιεχομένου τετρακοσίων (400) γραμμαρίων του κιλού (0,4 κιλά) έως πεντακοσίων (500) γραμμαρίων του κιλού (0,5 κιλά).

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν παραγωγική, εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.

β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ. κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

2. Ο όρος «προμηθευτής» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, αφού όμως είναι διασφαλισμένη και εγγυημένη πρωτίστως η ποιότητα των ειδών.

3. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.

• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή άλλου αρμοδίου διοικητικού οργάνου.

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από της μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

4. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια, τις επαγγελματικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες

– Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του προσφέροντα θα πρέπει να υπερβαίνει κατά τα τρία προηγούμενα του έτους του διαγωνισμού έτη, τις 100.000 € (2012, 2013 και 2014), ή, αν λειτουργεί ή ασκεί την σχετική με το αντικείμενο της παρούσας δραστηριότητα για μικρότερο χρονικό διάστημα για το διάστημα αυτό, τις 100.000€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων ή/και εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της οικονομικής επάρκειας των μελών της.

– Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει τεκμηριωμένη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα κατά τα τρία τελευταία έτη σε επιτυχημένη εκτέλεση παρόμοιων προμηθειών.  Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων, ή/και εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών της.

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών, ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για την απόδειξη της προαναφερόμενης προϋπόθεσης συμμετοχής.

– Αν ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.

5. Επίσης αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψήφιοι εάν:

α) υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

β) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,

γ) τελούν υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης,

δ) τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή, επίσης, τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),

ε) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή, επίσης, τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),

στ) τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης,

ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου,

η) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου,

θ) υποβάλουν σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από την παρούσα ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο του υποφακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής κάθε υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Ι. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία θα περιλαμβάνεται η διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, θα απευθύνεται στο «Κέντρο Στήριξης Οικογένειας(ΚΕΣΟ) –Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  Αθηνών (ΙΑΑ)»,  υπ’όψιν της Τριμελούς Επιτροπής αποτελουμένης από τον Πρωτοπρεσβύτερο & Ταμία του ΚΕ.Σ.Ο. π. Χρήστο Βλάχο, τη Διευθύντρια, κ. Μαίρη Πίνη και την υπάλληλο του Ιδρύματος, κ. Μαρία Καραποστόλη έτσι όπως ορίστηκε από το ΔΣ της 07ης Ιουλίου 2015.

ΙI. Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία ο συμμετέχων προμηθευτής, θα δηλώνει τα παρακάτω:

 • Ο προμηθευτής είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων του γενικά προς το Δημόσιο Τομέα.
 • Ο προμηθευτής είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.
 • Ο προμηθευτής δεν έχει τελέσει παραπτώματα βάσει του Αγορανομικού κώδικα και των κανονισμών του ΕΦΕΤ.
 • Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή.
 • Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας-Εκκλησιαστικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»  σε σχέση με την παρούσα διακήρυξη.
 • Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση.
 • Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, τους γενικούς και ειδικούς όρους, τις υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές.

* Ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ποινικό αδίκημα από αυτά που περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 7 της παρούσας και ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, εξυγίανση, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

III. Υπεύθυνη δήλωση κατά την οποία ο συμμετέχων διαγωνιζόμενος να δηλώνει ότι:

 • εφαρμόζει για την παραγωγική διαδικασία τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής, θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP, ή πιστοποίησης ISO 22000 στους τομείς αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης με την επιφύλαξη ειδικότερων απαιτήσεων σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης.

IV. Στοιχεία συμμετέχοντος

Σε αυτά περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος, το ΑΦΜ, η διεύθυνσή του, τα στοιχεία επικοινωνίας κλπ. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο επιπλέον το καταστατικό του, τα στοιχεία επικοινωνίας του νομίμου εκπροσώπου και υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου ότι δεν έχει τροποποιηθεί το προσκομιζόμενο καταστατικό και ότι ισχύει ως έχει.

VI.  Εγγυητική Συμμετοχής

Η Προσφορά του Υποψηφίου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι πέντε χιλιάδες Ευρώ, 5.000,00 € (5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.)

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

3. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, δεν προσκομίσει εμπροθέσμως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, και η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.

4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης ή της απόφασης περί αποκλεισμού υποψηφίου, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα κατά της κατακυρωτικής απόφασης ή της απόφασης περί αποκλεισμού υποψηφίου.

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.

VII.  Αντίγραφα των πρωτοτύπων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως:

1) ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου για ΙΚΕ/ΜΙΚΕ, βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα).

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, χωρίς την απαίτηση να φέρει το γνήσιο υπογραφής, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

VIII. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας:

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (δηλαδή για τα έτη 2012, 2013, 2014), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών, ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για την απόδειξη της προαναφερόμενης προϋπόθεσης συμμετοχής.

– Αν ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του και για την στάθμιση του μέσου όρου του κύκλου εργασιών θα λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών του προς τα έτη των διαχειριστικών χρήσεών του.

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά των ενδιαφερόμενων, θα συνίσταται στον τιμοκατάλογο έκαστου υποψηφίου από τον οποίο θα προκύπτει η κοστολόγηση έκαστου προϊόντος, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά ανωτέρω.  Προσφορά θα πρέπει να κατατίθεται για όλα τα είδη και όχι για κάποιο ή κάποια εξ αυτών μεμονωμένα.

Η προσφερόμενη τιμή συνολικά για τα προς προμήθεια είδη δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της διακήρυξης.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.

Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή με εναλλακτική λύση ή για μέρος της ποσότητας που ορίζει η διακήρυξη ή ελλιπής ή μη σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης αυτής, ή όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος με την οποία να δηλώνει ότι συμφωνεί πλήρως με τον περιοδικό τρόπο και συγκεκριμένο τόπο παράδοσης των ειδών που προβλέπεται και περιγράφεται στην παρούσα και ότι εντός της προσφερομένης τιμής περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης των ειδών αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά κάθε προμηθευτή υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παρά κάτω. Ο φάκελος της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους»).

Α. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Στο πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του πρωτοτύπου θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή που συμμετέχει στη πρόσκληση.

Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού είναι χωριστός και σφραγισμένος και περιέχει ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. Η Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων θα πρέπει να έχει συνταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης.

Όλες οι σελίδες του Πρωτοτύπου θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει στην εξωτερική του πλευρά τα εξής:

« ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

Επωνυμία…..,    Ονοματεπώνυμο Αρμοδίου………..

Διεύθυνση….., & ΤΚ……. Πόλη/ Έδρα…..       αριθμό τηλεφώνου,

αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax)……. και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)

ΑΦΜ….. & ΔΟΥ….», του προμηθευτή, που συμμετέχει στον διαγωνισμό καθώς επίσης και τα παρακάτω:

«Φάκελος προσφοράς για τον διαγωνισμό «Προμήθεια Ειδών Διατροφής στο πλαίσιο του υλοποιούμενου προγράμματος σίτισης αστέγων και ατόμων που διαβούν σε συνθήκες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης».

Αρ. Διακήρυξης 68/7.7.2015

Αναθέτουσα Αρχή: Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Κέντρο Στήριξης Οικογένειας –Εκκλησιαστικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.   

Ημερομηνία υποβολής προσφορών έως: 31/07/2015 και ώρα 10.00»

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας προμηθευτών πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) και τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) όλων των μελών της.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και η σειρά των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Πρόσκλησης  πρέπει να είναι σαφείς.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους πιθανούς  συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματα της Προκήρυξης σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.

 

ΆΡΘΡΟ 11.  Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών– Ανάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή) 

1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Παραλαβή προσφορών – Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς καθώς και του Υποφακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, όπου πραγματοποιείται Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών και παράλληλα η Επιτροπή μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά.

Σε δημόσια συνεδρίαση, στις 31/07/2015 και ώρα 10.00 π.μ. στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν.

Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστές συνεδριάσεις, ελέγχει και αξιολογεί αρχικά τα περιεχόμενα των Φακέλων  Δικαιολογητικών Συμμετοχής και εν συνεχεία εκείνων των Φακέλων Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων που δεν αποκλείστηκαν κατά τον αρχικό έλεγχο των δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος.

Οι προσφέροντες θα καταταγούν κατά φθίνουσα σειρά με βάση την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. Από τον πίνακα αυτό θα προκύψει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή, ως υποψήφιος Ανάδοχος. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον συμμετέχοντα, που η προσφορά του συνίσταται στην χαμηλότερη τιμή, στη διασφαλισμένη και εγγυημένη πρωτίστως ποιότητα των ειδών.

Η επιτροπή του διαγωνισμού θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντάξει δύο ξεχωριστά πρακτικά, ένα για το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών και ένα για το στάδιο ελέγχου και αξιολόγησης των προκριθέντων προσφορών από το στάδιο 1.  Εν συνεχεία η επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος,  στο οποίο υποβάλλονται και τα 2 πρακτικά, το οποίο αποφαίνεται σχετικά εκδίδοντας μία μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη η οποία μαζί με τα δύο πρακτικά  γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους.

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.

Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία και στην οποία επισυνάπτεται υποχρεωτικά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) αμέσως μετά την αποσφράγιση των Προσφορών ή ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση.

 

ΆΡΘΡΟ 12.  Υποβολή ενστάσεων

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων που ορίστηκε με το Πρακτικό 68/7.7.2015, η οποία και γνωμοδοτεί επ’ αυτών προς το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφασίζει.

 

ΆΡΘΡΟ 13.  Διαδικασία Κατακύρωσης

Η Αναθέτουσα Αρχή, με έγγραφη ειδοποίηση, καλεί τον υποψήφιο που υπέβαλε την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.   Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

2.   Πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του   οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμων οργανώσεων.

3. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζόμενου φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου.

Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια των ειδών διατροφής με σκοπό την ενίσχυση των υλοποιούμενων από το «Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΕΣΟ) – Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  Αθηνών (ΙΑΑ)», προγραμμάτων σίτισης αστέγων και ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης.

ΆΡΘΡΟ 14.  Απόφαση  Κατακύρωσης – Σύναψη Σύμβασης

Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης,  η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες πλην του αναδειχθέντος επικρατέστερου μειοδότη. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση μετά την εξέταση τυχών υποβληθεισών ενστάσεων ή/και προσφυγών του άρθρου 12 της παρούσας ή την άπρακτη παρέλευση των σχετικών προθεσμιών και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλοντας και την σχετική Εγγυητική Επιστολή Καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

 

Άρθρο 15 – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικώς επί αναλόγου οριστικής τμηματικής παραλαβής και σύμφωνα με το σχετικό δελτίο παραγγελίας κάθε ποσότητας προμηθευομένων ειδών και το σχετικό δελτίο αποστολής – τιμολόγιο, εντός χρονικού διαστήματος 60 ημερών από της παραδόσεως του Τιμολογίου στο «Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΕΣΟ) – Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  Αθηνών (ΙΑΑ)» και με την προϋπόθεση της εύρυθμης καταβολής της χρηματοδότησης για το εν λόγω πρόγραμμα, με την προσκόμιση των Τιμολογίων και των Πιστοποιητικών αρμόδιων Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει ή ρυθμίσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του. Το 1/3 των ποσοτήτων της συνολικής προμήθειας θα παραδοθεί 35 ημέρες μετά την ανάληψη του Διαγωνισμού στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ή σε άλλο χώρο που θα υποδειχθεί εγγράφως στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν την παράδοση-παραλαβή.

γ) Η καταβολή του Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα.

δ) Επί της τιμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν φόροι.

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

I. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύει σε τουλάχιστον μηνιαία βάση προσηκόντως και εμπροθέσμως τις απαιτούμενες ποσότητες που θα καλύπτουν τις ανάγκες των συσσιτίων ενός έτους, σε ποσότητες και είδη που θα του ζητούνται κάθε φορά πρό πέντε ημερών.

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να διαφοροποιεί μονομερώς τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτήν θα πρέπει να ειδοποιεί τον προμηθευτή εγγράφως για τον χρόνο παράδοσης και την απαιτουμένη ποσότητα πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία παράδοσης.

II. Διαδικασία για Παραγγελία – Παράδοση

 • Τα υπό προμήθεια είδη αναλωσίμων και σίτισης θα πρέπει να παραδίδονται από τις 11:00 έως και 14:00 στην αποθήκη του «Κέντρου Στήριξης Οικογένειας (ΚΕΣΟ) –Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  Αθηνών (ΙΑΑ)» Ακαδημίας 95 τηλ 2103811274. Σε περίπτωση αλλαγής του σημείου αποστολής ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα είδη σε άλλο σημείο του Λεκανοπεδίου Αττικής.
 • Η παράδοση των ειδών σίτισης και των αναλωσίμων θα γίνεται κατόπιν παραγγελίας και προηγούμενης συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, με κατάλληλα πιστοποιημένο όχημα εκ μέρους του Αναδόχου.

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι ΑΑΑ ποιότητας. Όλα τα προϊόντα πρέπει να πληρούν υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση και κατόπιν ελέγχου.

Τα είδη πρέπει να παραδίδονται εγκαίρως και προσηκόντως στον καθορισμένο ως άνω χώρο ή σε οποιονδήποτε κατά τα άνω υποδειχθεί.

Θα τηρηθεί το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που δεν θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο ποσοτικός έλεγχος θα γίνεται κατά την παράδοση από την διμελή Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης και Πιστοποίησης Παραδοτέων, που έχει οριστεί από το ΔΣ του ΚΕΣΟ. Ο ποσοτικός έλεγχος των ειδών θα γίνεται, ώστε να διασφαλιστεί η συμφωνία της παραγγελίας, της χρέωσης του Τιμολογίου Αποστολής και των ειδών που παραλαμβάνονται. Μόνο όταν διαπιστώνεται συμφωνία αναφορικά με τα τρία προαναφερθέντα ο παραλαβών υπογράφει την παραγγελία.

Ο ποιοτικός έλεγχος των εκάστοτε παραγγελλόμενων προϊόντων θα γίνεται ως εξής:

 • Η διμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης και Πιστοποίησης Παραδοτέων, που έχει οριστεί από το ΔΣ του ΚΕΣΟ υποχρεούται να  ελέγχει δειγματοληπτικά την ποιότητά τους σε τακτική βάση. Η επιτροπή θα συντάσσει έγγραφα, όπου θα αναφέρονται τυχόν παραλείψεις και παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΕΣΟ) –Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΑΑ)», επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά.

Εάν προκύψει κατά την παραλαβή ασυμφωνία της παραδιδομένης ποσότητας με την παραγγελθείσα, τότε ο προμηθευτής θα πρέπει να την συμπληρώσει αυθημερόν. Άλλως ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αυτοδίκαια και είναι υπόχρεος σε αποζημίωση.

Εάν προκύψει κατά την παραλαβή ποιοτικό πρόβλημα, τότε ο προμηθευτής θα πρέπει να αντικαταστήσει τα προβληματικά προϊόντα  αυθημερόν. Άλλως ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αυτοδίκαια και είναι υπόχρεος σε αποζημίωση.

Εάν προκύψει ποιοτικό πρόβλημα κατά τυχόν εργαστηριακό έλεγχο, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αυτοδίκαια και είναι υπόχρεος σε επιστροφή όλων των ποσών που έχει έως τότε εισπράξει και σε αποζημίωση.

Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από τη διεύθυνση του ΚΕΣΟ επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά.

 

ΆΡΘΡΟ 19.  Ακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού

1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.

2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.

3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ  

Περίληψη του Διαγωνισμού αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας, «Κέντρο Στήριξης Οικογένειας(ΚΕΣΟ) – Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  Αθηνών(ΙΑΑ)», στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.kesoiaa.gr , στον διαδικτυακό κόμβο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα εμποροοικονομικού περιεχομένου.

 

AΡΘΡΟ 21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευκρινήσεις σε σχέση με την παρούσα, καθώς και αντίγραφο αυτής, παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 13:00 τις εργάσιμες ημέρες από τη Διευθύντρια του ΚΕ.Σ.Ο. κα Μαίρη Πίνη στο τηλέφωνο των γραφείων του ΚΕ.Σ.Ο. 210 3811274 & στο 6944356032.

Η παρούσα υπογράφεται κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Δ.Σ. του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος από τον αναπληρωτή Πρόεδρο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Φαναρίου κ. Αγαθάγγελο και για την ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ως Εποπτεύουσας Αρχής του Ιδρύματος, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Συμεών Βολιώτη.

Ο Πρόεδρος

και αντ’ αυτού ο αναπληρωτής

Ο Επίσκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος

Ο Πρωτοσύγκελλος

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

και Προεδρεύων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου

Αρχιμ. π. Συμεών Βολιώτης